HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art.1


ALGEMEEN

1


In dit reglement wordt de “Bridge Club Ouddorp” aangeduid als BCO.

2


De BCO houdt domicilie binnen de gemeente Goedereede.

3


Het verenigingsjaar loopt van medio september tot medio september.

4


De wintercompetitie start medio september en eindigt medio mei/juni, waarna aansluitend de zomerbridge aanvangt.

 


 


 

Art.2.


LEDEN

1


A


Leden
zijn personen die competitie-speelrecht hebben op basis van hun lidmaatschap van de BCO.

 


B


Aspirant-leden
zijn personen die zich aangemeld hebben als lid en dienen binnen 14 dagen bericht te ontvangen over hun eventuele toetreding.
Hebben deze personen binnen 14 dagen geen bericht ontvangen dan zijn zij als lid toegelaten en kunnen een exemplaar van het wedstrijd- en huishoudelijk reglement aanvragen.

 


C


Ereleden
zijn personen die wegens bijzondere verdiensten, hetzij ten aanzien van bridgen in het algemeen, hetzij ten aanzien van de BCO in het bijzonder, door de ALV met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen zijn benoemd.

 


D


Donateurs
zijn personen die de BCO geldelijk of anderszins ondersteunen. Donateurs bezitten dezelfde rechten als gewone leden. Zij kunnen niet als reglementair competitiespeler aangemerkt worden

 


E


Reserveleden
zijn personen die geen lid zijn van BCO maar mogen door de wedstrijdleiding opgeroepen worden om aan een zitting deel te nemen.

2


De leden verplichten zich schorsingen en royementen, door het bestuur van de BCO uitgevaardigd, te erkennen en uit te voeren.

3


Het lidmaatschap van een lid eindigt in geval van overlijden, opzegging, royement of ontzegging.

4


Opzegging door een lid dient minimaal twee weken voor de aanvang van het speelseizoen gedaan te worden.

5


De leden hebben het recht van toegang tot alle door BCO te organiseren evenementen of bijeenkomsten. Ieder lid is stemgerechtigd en heeft één stem op de vergadering, m.u.v. bestuurs- en commissievergaderingen.

6


Gedurende een schorsing kan een lid geen aanspraak maken op de rechten die voortvloeien uit het lidmaatschap. Het lid wordt gehouden aan de verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien. Het lid dient de aangegane verplichtingen, die eventueel nog niet werden nagekomen, alsnog te voldoen.

7


Het bestuur kan zo nodig een ledenstop afkondigen.

 


 


 

Art.3.


BESTUUR

1


De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.

2


De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en is de officiële vertegenwoordiger van de BCO. De voorzitter zorgt voor het naleven van de reglementen en tekent, na goedkeuring, de notulen en samen met de secretaris alle belangrijke uitgaande stukken.

3


Alle bestuursleden worden voor een termijn van twee jaar gekozen.

4


Het bestuur kent tenminste de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen. Alle bestuursleden dienen stemgerechtigde leden te zijn en kunnen meerdere bestuursfuncties uitoefenen.
Het bestuur kan worden uitgebreid met algemene bestuursleden en/of vertegenwoordigers van commissies.

5


Een bestuurslid treedt na een functieperiode van twee jaar af en is direct herkiesbaar. De overige bestuursleden dienen akkoord te gaan met de herbenoeming.

6


Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen beslissingen nemen en ten uitvoer brengen en brengt hiervan verslag uit in de eerstvolgende bestuursvergadering.

7


Het bestuur is verplicht een volledige administratie bij te houden van:

 


A


Namen/adressen van alle leden

 


B


Notulen van algemene en bestuursvergaderingen

 


C


Bezittingen en schulden van de vereniging

 


D


Notulen van commissievergaderingen

8


Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, waarbij ook ieder bestuurslid afzonderlijk, door een meerderheid van het D.B. daartoe gemachtigd, gerechtigd is de vereniging te vertegenwoordigen.

 


 


 

Art.4.


VERGADERINGEN

1


Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of tenminste drie van de bestuursleden dat wensen.

2


Commissies vergaderen zo vaak als zij, of het bestuur, dit nodig achten.

3


Kandidaatstelling voor een door de Algemene Leden Vergadering (ALV) te kiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door tenminste 5 stemgerechtigde leden.

4


De agenda bevat de uit de reglementen voortvloeiende punten en ieder voorstel aangaande de vereniging, dat tenminste een week voor een vergadering bij de secretaris is ingediend. Ieder mondeling, door een stemgerechtigd lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, dient te worden behandeld, mits dit voorstel door tenminste 5 stemgerechtigde leden wordt gesteund.

5


De agenda voor de algemene ledenvergadering bevat tenminste de volgende punten:

 


A


Opening

 


B


Notulen van de laatste algemene vergadering

 


C


Ingekomen stukken en mededelingen

 


D


Verslag van de secretaris

 


E


Verslag van de penningmeester

 


F


Verslag van de kascommissie

 


G


Begroting en vaststelling contributie

 


H


Verkiezing bestuursleden

 


I


Verkiezing van commissieleden

 


J


Rondvraag

 


K


Sluiting

6


De schriftelijke oproep voor de ALV, tevens bevattende de agendapunten, notulen en de begroting, wordt uiterlijk twee weken voor de vastgestelde datum van de ALV op een bijeenkomst van de BCO uitgereikt.

7


Aanwezigheid van anderen dan stemgerechtigde leden dient de goedkeuring van de gehele vergadering te hebben.

8


Bijzondere ledenvergaderingen worden gehouden:

 


A


Als het bestuur dit nodig acht.

 


B


Op schriftelijk verzoek van ten minste 10% van de leden onder opgave van redenen. Deze vergadering dient binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek, gehouden te worden.

 


 


 

Art.5.


COMMISSIES

1


De ALV kan een of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. De commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen commissieleden door het bestuur worden ontslagen en zo nodig door anderen worden vervangen.

2


Een commissie bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor 1 jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van 1 van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de ALV worden benoemd tot lid van de commissie, in plaats van het lid dat het langste zitting heeft gehad in de commissie.

3


Een “onderdeel” commissie bestaat in meerderheid uit leden van de vereniging en telt in haar midden tenminste 1 bestuurslid.

4


Voor de taak, samenstelling en duur van een “onderdeel” commissie stelt het bestuur een bestuursbesluit op.

5


Commissies overhandigen het bestuur een verslag van hun vergadering.

 


 


 

Art.6.


BESLUITVORMING

1


Besluiten van de ALV zijn geldig indien tenminste 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig is, samen met tenminste 3 bestuursleden.

2


Verlangt geen van de aanwezige stemgerechtigde leden, over een aan de orde gesteld voorstel, stemming, dan wordt het voorstel als aangenomen beschouwd. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

3


Over zaken wordt mondeling gestemd. Indien de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4


Tijdens vergaderingen en/of bijeenkomsten van de BCO geldt de gewone meerderheid der stemmen.

5


Over personen mag mondeling gestemd worden indien geen aanwezig stemgerechtigd lid om schriftelijke stemming verzoekt.

 


 


 

Art.7.


CONTRIBUTIE

1


De leden zijn aan de vereniging contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de ALV wordt vastgesteld. De contributie geeft recht op deelname aan de wintercompetitie.

2


Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

 


 


 

Art.8.


BIJZONDERE BEPALINGEN

1


Het bestuur stelt een wedstrijdreglement samen inzake het houden van en deelnemen aan wedstrijden.

2


De wintercompetitie dient uit tenminste 30 zittingen te bestaan.

3


De wedstrijden te spelen in een daartoe geschikte ruimte, die tijdens de zitting uitsluitend voor leden beschikbaar is.

4


Leden en reserveleden nemen voor eigen verantwoording deel aan door de vereniging georganiseerde evenementen.

 


 


 

Art.9.


SLOTBEPALINGEN

1


Wijzigingen van het huishoudelijk en/of wedstrijdreglement geschiedt door de ALV op voorstel van het bestuur of indien dit wordt verzocht door tenminste 1/3 van de stemgerechtigde aanwezige leden. In beide gevallen door een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2


Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

3


De aangenomen reglementen treden in werking op de dag na goedkeuring.

4


In geval van een ledenstop worden de aspirant-leden in volgorde van aanmelding op de wachtlijst geplaatst.

5


Dit concept huishoudelijk reglement van 12/9/1996 is herzien op 20/1/2011.

 


 


 

 


 


De voorzitter


De secretaris